Poděkování

Děkuji svým zákazníkům za důvěru, s kterou se na mě obrátili v roce 2017. Celkem jsem tak v loňském roce vyhotovil a ověřil145 geometrických plánů a zpracoval 46 zakázek ve výstavbě. 

 

GEODETICKÉ PRÁCE PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Geometrické plány slouží pro vyznačení změn do katastrální mapy. Vyhotovují se hlavně pro vyznačení nových budov, změnu hranic nebo rozdělení pozemků, atd. 

Vytyčování vlastnických hranic je geodetická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru nemovitostí.

 

 

GEODETICKÉ PRÁCE VE VÝSTAVBĚ

Zaměření podkladů pro výstavbu

Vybudování vytyčovácí sítě

Vytyčení základů stavby, lavičky

Zaměření inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovod...)

Dokumentace skutečného provedení stavby

 

 

 

INFORMACE O MNĚ 

 
Vystudoval jsem obor Geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT. Od roku 2010 podnikám jako geodet, v roce 2016 jsem získal úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro práce v katastru nemovitostí i ve výstavbě. 
 
Kromě geodézie se věnuji mimoškolní výuce metamatiky, amatérskému divadlu, sportu a práci v místních spolcích.