INFORMACE O MNĚ 

Vystudoval jsem obor Geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT. Od roku 2010 podnikám jako geodet, v roce 2016 jsem získal úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro práce v katastru nemovitostí i ve výstavbě. 
 
Dříve jsem se věnoval také mimoškolní výuce metamatiky, amatérskému divadlu, sportu a práci v místních spolcích. Nyní se mimo práci věnuji převážně rodině - tři malé děti dají zabrat :)

AKCE 2024

  • Ke geometrickému plánu pro vyznačení stavby  (kolaudace nové stavby i dodatečný zápis starší stavby) Vám zdarma připravím formuláře pro zápis.   
 
  • revize katastru nemovitostí - pokud Vám katastrální úřad zaslal výzvu k doplnění listin pro zápis staré stavby  a objednáte-li si u mě geodetické zaměření, pak Vám pomohu i s finálním zápisem. Postup se liší podle konkrétní stavby a podle příslušného stavebního úřadu. Jiné listtiny dostanete na stavebním úřadě v Líbeznicích nebo Kostelci a jinak se postupuje v Brandýse. Někdy je  potřeba dodat zejdnodušenonou stavební dokumentaci (passport stavby). 

GEODETICKÉ PRÁCE PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Geometrické plány slouží pro vyznačení změn do katastrální mapy. Vyhotovují se hlavně pro vyznačení nových budov, změnu hranic nebo rozdělení pozemků, atd. 

Vytyčování vlastnických hranic je geodetická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru nemovitostí.

 

 

GEODETICKÉ PRÁCE VE VÝSTAVBĚ 

Zaměření podkladů pro výstavbu

Vybudování vytyčovácí sítě

Vytyčení základů stavby, lavičky

Zaměření inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovod...)

Dokumentace skutečného provedení stavby